Idéen till Smallbooks

smblogga170Specialpedagog Elisabeth Carlstedt berättar

Underlag och inspiration till förlaget kom från mitt arbete med elever i behov av särskilt stöd i sin tidiga läsinlärning. Tanken att skapa en serie med många och mycket enkla böcker föddes, när jag märkte att många av mina små elever inte var färdiga att gå vidare till svårare text.  Identiteten som läsare kom i fara när texterna snabbt blev för svåra. De lätta böckerna tog slut för fort. Elever som behövde extra många upprepningar för att lära och befästa fick helt enkelt inte tillräckligt med spännande utmaningar på sin egen nivå.

Många elever gissade sig också i stor utsträckning fram utifrån bilderna. Vissa elever hade inte riktigt förstått att bokstäverna innehåller budskapet och för andra var helt enkelt svårigheterna med avkodningen för stora.

Eftersom det många gånger var ett stort arbete att avkoda orden, behövdes mycket stöd och uppmuntran och mer känsla av att lyckas. Arbetet med Smallbooks har därför haft som mål att skapa många mycket enkla, roliga och intresseväckande böcker för att göra det lättare för alla elever att tillägna sig fungerande avkodningsstrategier.

Bilderna har en mycket viktig funktion i våra böcker. Stor vikt har lagts vid att de ska vara roliga, spännande och locka till samtal. De har ofta mer rollen av bekräftelse och belöning än ledtrådar. Detta för att sätta fokus på själva avkodningen och för att ge en belöning för att stort arbete. Bilden kommer då på sidan efter texten.

Smallbooks böcker är tänkta att användas i specialundervisning och i tidig läsinlärning. De är även lämpliga för elever som behöver utveckla sitt språk. Text och bild ger goda möjligheter till språkstimulerande samtal och till inferenser. I arbete tillsammans med en vuxen kan eleven få precis lagom stöd för att klara sin uppgift. Elever kan också läsa i par och prata om text och bild. Tidiga läsare i förskoleklass kan ha glädje av böckerna, liksom unga elever, som håller på att lära sig svenska. Smallbooks är helt enkelt små böcker med en stor mission!

Elisabeth Carlstedt, specialpedagog. Pedagogisk idé och utveckling av EC Smallbooks.

Comments are closed.

[Top]